فروشگاه ساز رایگان فایل فروشگاه ساز رایگان فایل
درباره فروشگاه
فروشگاه اختصاصی دانشجویان ایران
گزارشات
تاریخ تاسیس : 1394/07/06
تعداد محصولات اضافه شده : 31
تعداد فروشهای کاربر : 95
افراد آنلاین :
رنک فروش کاربر :
کدهای ویژه
Powered By bazarfile.com

   پاورپوینت-نقش پی ها و بادبندها در مهار زلزله در سازه-90 اسلاید-pptx

فیض اله رحیمی سرداری 1396/07/14 دسته بندی : عمران و معماری 0

 

انواع قابهای مهار شده با بادبندهای متداول .

 

تیرها ، ستونها و بادبندها بعنوان یک سیستم خرپایی قائم چیده شده استاین سیستم به صورت یک خرپا در برابر نیروی جانبی زلزله مقاومت    می کند .

 

نوع ویژه اعضای بادبند که استفاده شده : بادبندهای کمانش ناپذیر بادبندهای کمانش ناپذیر هم در کشش وهم در فشار جاری شده و کمانش نمی کنند !!

قابهای مهار شده بابادبندهای کمانش ناپذیر برای تحمل تغییر شکل های غیر الاستیک قابل ملاحظه ، هنگامی که تحت بارهای حاصل از حرکت های زمین لرزه طرح قرار می گیرند ، در نظر گرفته می شوند .

 

 1.  
 2. ‫عملکرد پی ها در هنگام زلزله ‫غالبا پی ها در ساختگاههايی که پتانسيل جابجايی زمين در ‫اثر گسلش، زمين لغزش يا روانگرايی وجود ندارد، عملکرد ‫خوبی دارند. ‫گسلها در مواقعی که نيروهای وارد شده بر سنگهای سازنده ‫پوسته زمين بيش از حد تحمل آنها باشد، بوجود می آيند. ‫در صورت وجود گسل در ساختگاه مورد مطالعه، اطلعات ‫زير ضروری است: ‫• درجه فعاليت گسل بر اساس سن آخرين حرکت گسل ‫• نوع گسل بصورت امتداد لغز، عادی، معکوس ‫• جهست حرکست گسسل در ارتباط بسا هندسسه و موقعيت ‫ساختمان ‫• اندازه جابجايسی های قائسم و افقسی بر مبنای سسطح خطر
 3. ‫عوامل موثر در خرابی پی ها در هنگام ‫زلزله ‫بررسسی هسا بر اسساس شواهسد گسسيختگی هسا در حيسن زلزله ‫نشان می دهد که عوامل زير بصورت جداگانه و يا توام ‫می تواند باعث خرابی پی ها گردد: ‫• مشکلت مربوط به مقاومت برشی: ناشی از اضافه برآورد ‫مقاومست برشسی، کاهسش مقاومست برشسی بر اثر وقوع ‫روانگرايی و کاهش مقاومت رسهای حساس بر اثر وقوع ‫زلزله می باشد. ‫• بارهای سسازه ای اضافسی و شرايسط اعمال تنسش بيشتر ‫حاصسل از بارهای زلزلسه: بديسن صسورت کسه با اعمال بار ‫جانبسی حاصسل از زلزلسه و تحميسل کشسش و فشار بر پی، ‫بارها و تنشهايی بيشتر بر پی اعمال می گردد که خود آنها
 4. ‫عوامل موثر در خرابی پی ها در هنگام ‫زلزله ‫• تغييرات در وضعيت سايت: بر اثر وقوع زلزله ممکن ‫است سطح آب زيرزمينی و فشار آب منفذی تغيير ‫کرده و جابجاييهای سطحی رخ دهد.
 5. چگونگی خسارتها در پی های منفرد در ‫هنگام زلزله
 6. ‫توان باربری خاک ‫با در نظر گرفتن بارهای زلزله در طراحی به روش ‫تنشهای مجاز، افزايش 33 درصد مقاومت مصالح و ‫يآ توان باربری مجاز خاک توصيه می شود. رعايت ‫اين دستورالعمل در موارد زير صادق است: ‫• بستر متشکل از توده سنگها باشد که پس از وقوع ‫زلزله سالم و دست نخورده باقی بماند. ‫• بسکتر از خاکهای متراککم يکا خيلکی متراککم تشکيل ‫شده باشد. ‫• بستر از خاکهای پيش تحکيم يافته رس و يا خاکهای ‫رس از نوع سفت تا سخت باشد
 7. ‫عملکرد پی ها در هنگام زلزله ‫مدلسکازی رفتار غيکر خطکی خاک بکا در نظرگرفتکن يک رفتار ‫السکتوپلستيک معادل در تحليکل صکورت می پذيرد. برای ‫ملحوظ داشتککن اثککر عدم اطمينان در تعيين مقدار ‫پارامترهای معرف رفتار خاک در تحليل و نيز تغيير مقادير ‫اين پارامترها در حين وقوع زلزله، لزم است کرانه های ‫بال و پايينی برای سختی و مقاومت پی در نظر گرفته شود. ‫پی های ساختمان بايد حتی المقدور بر روی يک سطح افقی ‫ساخته شود و در مواردی که به علت شيب زمين و يا علل ‫ديگر احداث همه آنها در يک تراز ميسر نمی باشد، بايد هر ‫قسمت از آنها بر روی يک سطح افقی قرار داده شود.
 8. ‫عملکرد پی ها در هنگام زلزله ‫برای محاسبه سختی پی، ابتدا بايد مدول برشی اوليه خاک ‫)0‪ (Gاز رابطه زير محاسبه گردد: ‫2‪γVs ‫= 0‪G ‫‪g ‫مدول برشکی اوليکه را مکی توان بکا استفاده از آزمايشهای ‫ژئوس کايزميک و اندازه گيری س کرعت موج برشی در ‫ک ‫ک ‫کرنشهای کوچک بدست آورد. ‫در صورت عدم امکان انجام آزمايش، مدول برشی می تواند ‫با تاييد متخصص ژئوتکنيک از برخی روابط از جمله رابطه ‫صفحه بعد بدست آيد:
 9. ‫عملکرد پی ها در هنگام زلزله ‫′ ‫0‪σ ‫) ‪G0 = 4375( N ‫3 /1 ‫06 1 ‫مدول برشی اوليه بر حسب کيلو ‫پاسکال ‫مقاومت نفوذ استاندارد نرماليزه شده در ‫آزمايش ‪SPT ‫تنش موثر در عمق مورد بررسی بر حسب ‫کيلوپاسکال
 10. ‫عملکرد پی ها در هنگام زلزله ‫مدول برشی خاک که با افزايش کرنش، کاهش می ‫يابد می تواند بر اساس شتاب حداکثر سطح زمين ‫بصورت زير تخمين زده شود )0‪(G/G ‫0=‪g max ‫4.0=‪g max ‫1.0=‪g max ‫0=‪g max ‫طبقه بندی ‫نوع زمين ‫00.1 ‫00.1 ‫00.1 ‫00.1 ‫‪I ‫9.0 ‫59.0 ‫00.1 ‫00.1 ‫‪II ‫6.0 ‫57.0 ‫59.0 ‫00.1 ‫‪III ‫1.0 ‫05.0 ‫09.0 ‫00.1 ‫‪IV

 

انواع قابهای مهار شده با بادبندهای متداول .

 

تیرها ، ستونها و بادبندها بعنوان یک سیستم خرپایی قائم چیده شده استاین سیستم به صورت یک خرپا در برابر نیروی جانبی زلزله مقاومت    می کند .

 

نوع ویژه اعضای بادبند که استفاده شده : بادبندهای کمانش ناپذیر بادبندهای کمانش ناپذیر هم در کشش وهم در فشار جاری شده و کمانش نمی کنند !!

قابهای مهار شده بابادبندهای کمانش ناپذیر برای تحمل تغییر شکل های غیر الاستیک قابل ملاحظه ، هنگامی که تحت بارهای حاصل از حرکت های زمین لرزه طرح قرار می گیرند ، در نظر گرفته می شوند .

 

 1.  
 2. ‫عملکرد پی ها در هنگام زلزله ‫غالبا پی ها در ساختگاههايی که پتانسيل جابجايی زمين در ‫اثر گسلش، زمين لغزش يا روانگرايی وجود ندارد، عملکرد ‫خوبی دارند. ‫گسلها در مواقعی که نيروهای وارد شده بر سنگهای سازنده ‫پوسته زمين بيش از حد تحمل آنها باشد، بوجود می آيند. ‫در صورت وجود گسل در ساختگاه مورد مطالعه، اطلعات ‫زير ضروری است: ‫• درجه فعاليت گسل بر اساس سن آخرين حرکت گسل ‫• نوع گسل بصورت امتداد لغز، عادی، معکوس ‫• جهست حرکست گسسل در ارتباط بسا هندسسه و موقعيت ‫ساختمان ‫• اندازه جابجايسی های قائسم و افقسی بر مبنای سسطح خطر
 3. ‫عوامل موثر در خرابی پی ها در هنگام ‫زلزله ‫بررسسی هسا بر اسساس شواهسد گسسيختگی هسا در حيسن زلزله ‫نشان می دهد که عوامل زير بصورت جداگانه و يا توام ‫می تواند باعث خرابی پی ها گردد: ‫• مشکلت مربوط به مقاومت برشی: ناشی از اضافه برآورد ‫مقاومست برشسی، کاهسش مقاومست برشسی بر اثر وقوع ‫روانگرايی و کاهش مقاومت رسهای حساس بر اثر وقوع ‫زلزله می باشد. ‫• بارهای سسازه ای اضافسی و شرايسط اعمال تنسش بيشتر ‫حاصسل از بارهای زلزلسه: بديسن صسورت کسه با اعمال بار ‫جانبسی حاصسل از زلزلسه و تحميسل کشسش و فشار بر پی، ‫بارها و تنشهايی بيشتر بر پی اعمال می گردد که خود آنها
 4. ‫عوامل موثر در خرابی پی ها در هنگام ‫زلزله ‫• تغييرات در وضعيت سايت: بر اثر وقوع زلزله ممکن ‫است سطح آب زيرزمينی و فشار آب منفذی تغيير ‫کرده و جابجاييهای سطحی رخ دهد.
 5. چگونگی خسارتها در پی های منفرد در ‫هنگام زلزله
 6. ‫توان باربری خاک ‫با در نظر گرفتن بارهای زلزله در طراحی به روش ‫تنشهای مجاز، افزايش 33 درصد مقاومت مصالح و ‫يآ توان باربری مجاز خاک توصيه می شود. رعايت ‫اين دستورالعمل در موارد زير صادق است: ‫• بستر متشکل از توده سنگها باشد که پس از وقوع ‫زلزله سالم و دست نخورده باقی بماند. ‫• بسکتر از خاکهای متراککم يکا خيلکی متراککم تشکيل ‫شده باشد. ‫• بستر از خاکهای پيش تحکيم يافته رس و يا خاکهای ‫رس از نوع سفت تا سخت باشد
 7. ‫عملکرد پی ها در هنگام زلزله ‫مدلسکازی رفتار غيکر خطکی خاک بکا در نظرگرفتکن يک رفتار ‫السکتوپلستيک معادل در تحليکل صکورت می پذيرد. برای ‫ملحوظ داشتککن اثککر عدم اطمينان در تعيين مقدار ‫پارامترهای معرف رفتار خاک در تحليل و نيز تغيير مقادير ‫اين پارامترها در حين وقوع زلزله، لزم است کرانه های ‫بال و پايينی برای سختی و مقاومت پی در نظر گرفته شود. ‫پی های ساختمان بايد حتی المقدور بر روی يک سطح افقی ‫ساخته شود و در مواردی که به علت شيب زمين و يا علل ‫ديگر احداث همه آنها در يک تراز ميسر نمی باشد، بايد هر ‫قسمت از آنها بر روی يک سطح افقی قرار داده شود.
 8. ‫عملکرد پی ها در هنگام زلزله ‫برای محاسبه سختی پی، ابتدا بايد مدول برشی اوليه خاک ‫)0‪ (Gاز رابطه زير محاسبه گردد: ‫2‪γVs ‫= 0‪G ‫‪g ‫مدول برشکی اوليکه را مکی توان بکا استفاده از آزمايشهای ‫ژئوس کايزميک و اندازه گيری س کرعت موج برشی در ‫ک ‫ک ‫کرنشهای کوچک بدست آورد. ‫در صورت عدم امکان انجام آزمايش، مدول برشی می تواند ‫با تاييد متخصص ژئوتکنيک از برخی روابط از جمله رابطه ‫صفحه بعد بدست آيد:
 9. ‫عملکرد پی ها در هنگام زلزله ‫′ ‫0‪σ ‫) ‪G0 = 4375( N ‫3 /1 ‫06 1 ‫مدول برشی اوليه بر حسب کيلو ‫پاسکال ‫مقاومت نفوذ استاندارد نرماليزه شده در ‫آزمايش ‪SPT ‫تنش موثر در عمق مورد بررسی بر حسب ‫کيلوپاسکال
 10. ‫عملکرد پی ها در هنگام زلزله ‫مدول برشی خاک که با افزايش کرنش، کاهش می ‫يابد می تواند بر اساس شتاب حداکثر سطح زمين ‫بصورت زير تخمين زده شود )0‪(G/G ‫0=‪g max ‫4.0=‪g max ‫1.0=‪g max ‫0=‪g max ‫طبقه بندی ‫نوع زمين ‫00.1 ‫00.1 ‫00.1 ‫00.1 ‫‪I ‫9.0 ‫59.0 ‫00.1 ‫00.1 ‫‪II ‫6.0 ‫57.0 ‫59.0 ‫00.1 ‫‪III ‫1.0 ‫05.0 ‫09.0 ‫00.1 ‫‪IV

خرید و دانلود | 9,000 تومان
نوع فایل :pptx | تعداد صفحات :90

گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط