فروشگاه ساز رایگان فایل فروشگاه ساز رایگان فایل
درباره فروشگاه
فروشگاه اختصاصی دانشجویان ایران
گزارشات
تاریخ تاسیس : 1394/07/06
تعداد محصولات اضافه شده : 31
تعداد فروشهای کاربر : 95
افراد آنلاین :
رنک فروش کاربر :
کدهای ویژه
Powered By bazarfile.com

   آموزش توابع اکسل

سید امید نجفی 1396/08/21 دسته بندی : جزوه 0
توسط این جزوه آموزشی که بصورت کاملا تصویری تهیه شده میتونید کار با توابع مالی اکسل رو یاد بگیرید
خرید و دانلود | 2,500 تومان
نوع فایل : pdf | تعداد صفحات :12

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   با 1000 تومان پولدار شوید

هاشم طلال اصل 1396/05/11 دسته بندی : جزوه 0

ﭘﻮﻟﺪار ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ آدمﻫﺎی اﯾﻦ روزﮔﺎر اﺳﺖ.

ﻓﺮﻣـﻮل ﺛﺮوﺗﻤﻨــﺪ ﺷــﺪن! ﭘﻮﻟــﺪار ﺷــﺪن ﯾﮑـﯽ از دﻏﺪﻏــﻪﻫــﺎی ﻣﻬــﻢ آدمﻫــﺎی اﯾـﻦ روزﮔــﺎر اﺳــﺖ و اﻏﻠــﺐ ﻫــﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺸـﺎن ﺑـﯿﺶ از ﻣﻘـﺪار ﭘـﻮﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در دﺳـﺘﺮس دارﻧـﺪ اﻣـﺎ ﺣﺘﻤـﺎ ﺷـﻨﯿﺪهاﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ ﭘــﻮل ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﯽ ﻧﻤــﯽآورد و ﻫﺴــﺘﻨﺪ آدمﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺎ داﺷــﺘﻦ ﺛــﺮوت ﻓــﺮاوان ﺑــﺎز ﻫــﻢ ﻏﻤﮕــﯿﻦ و ﻧﺎراﺣــﺖ هستند.

ﺑــﺮای داﻧﺴــﺘﻦ اﯾﻨﮑــﻪ ﭼﻄــﻮر ﭘــﻮل ﺑﯿﺸــﺘﺮی ﮐﺴــﺐ ﮐﻨﯿــﺪ و زﻧــﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘــﺮی داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ، من ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣـﯽﮔﻮﯾـم ﮐـﻪ ﺛـﺮوت ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﭘﻮﻟـﺪار ﺷـﺪن ﻧﯿﺴـﺖ و ﺑـﺮای ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ ﺷـﺪن اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺻﻔﺎت ﺧـﻮب را در ﺧﻮدﺗـﺎن ﻧﻬﺎدﯾﻨـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ. ﯾﮑـﯽ از اﯾـﻦ ﺻـﻔﺎت ﺧـﻮب ﺗﻤـﺮﯾﻦ ﺷـﺎد ﺑﻮدن و ﺣﻔـﻆ ﺷـﺎدﻣﺎﻧﯽ اﺳـﺖ. در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ می‌گوییم درﺑـﺎره ﭘـﻮل ﭼﻄـﻮر ﻓﮑـﺮ ﮐﻨﯿـﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ ﺷـﺪن چه فرمولی دارد.

ﺑﻪ ﭘﻮل اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ!

ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻮل اﺣﺘـﺮام ﺑﮕﺬارﯾـﺪ. اﮔﺮ ﻓﮑـﺮ ﻣـﯽﮐﻨﯿـﺪ ﺷـﻤﺎ ﺳـﺰاوار ﺛـﺮوت ﻧﯿﺴـﺘﯿﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ اﺳـﺖ که ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮﺗﺎن ﻣـﯽ ﻧﮕﺮﯾـﺪ.ﻫﯿﺠﺎن از ﯾـﮏ ﻓﮑـﺮ ﺧـﻮب ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .اﮔـﺮ ﺣـﺲ ﺧـﻮﺑﯽ دارﯾــﺪ ﯾﻌﻨــﯽ ﺑــﻪ ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت ﻫﯿﺠــﺎن اﻧﮕﯿــﺰ ﻓﮑــﺮ می‌کنید! ﻫﯿﺠﺎن ﺳــﻮﺧﺖ و اﻧــﺮژی رﻓﺘــﺎر ﺷﻤﺎﺳــﺖ.اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ذﻫﻦ ﻣﺎ از ﮐﻮدﮐﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺛـﺮوت ﯾـﺎ رﻓﺘـﺎر دﯾﮕـﺮی ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ .اﯾـﻦ اﻟﮕﻮﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﺧـﺎﻧﻮاده، ﺟﺎﻣﻌــﻪ، رﺳــﺎﻧﻪﻫــﺎ، ﻣــﺪارس، ﺟﻨﺴــﯿﺖ و … اﺳــﺖ. ﺑــﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿــﻮع اﻧﺸــﺎ در ﺗﻤــﺎم دوران ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ اﯾــﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳ ﺖ؛ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾـﺎ ﺛﺮوت! ﭼـﺮا اﯾـﻦ دو را در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻫـﻢ ﻗـﺮار ﻣـﯽدﻫﯿﺪ؟ ﮐـﺪام ﺛـﺮوت ﭘﺎﯾـﺪار و ﺑـﺎ رﯾﺸــﻪای ﺑــﺪون آﮔــﺎﻫﯽ و داﻧــﺶ ﮐﺴــﺐ ﺷــﺪه و ﮐــﺪام داﻧﺸــﯽ ﺑــﺪون ﮐﺴــﺐ ﺛــﺮوت ارزﺷــﻤﻨﺪ اﺳﺖ؟ ﮐﺴــﯽ ﻣﻨﮑـﺮ ارزش ﻋﻠــﻢ ﻧﻤــﯽﺷـﻮد. در دﯾــﻦ ﺧﻮدﻣــﺎن ﻫـﻢ دارﯾــﻢ ﮐــﻪ ﯾـﮏ ﻟﺤﻈــﻪ ﺗﻔﮑــﺮ ﺑﻬﺘـﺮ از ۷۰ ﺳــﺎل ﻋﺒــﺎدت است.


خرید و دانلود | 1,000 تومان
نوع فایل :pdf | تعداد صفحات :163

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   فروش سوالات آزمون اصلی آیین نامه رانندگی

صارم زنجانی 1395/06/23 دسته بندی : جزوه 0
فروش سوالات آزمون اصلی راهنمایی ورانندگی همراه با بخش فنی فقط هزار تومان
خرید و دانلود | 1,000 تومان
نوع فایل :pdf | تعداد صفحات :5

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   کتاب اسرارورموز

رضارسولی 1395/02/31 دسته بندی : جزوه 0

تسخیر موجودات غیرارگانیک

نحوه تولیدنوزادنورانی دربالای چاکرای هفت بدن روابط شخص با جهانهای برتر

مهمترین نشانه داشتن موکل است.

بیان شیوه شیخ بهائی وامام محمد غزالی.


خرید و دانلود | 6,000 تومان
نوع فایل :pdf | تعداد صفحات :50

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   نمونه سوالات آزمون کارگزاری گمرک

علی محتشم نیا 1395/02/20 دسته بندی : جزوه 0

نمونه سوالات آزمون کارگزاری گمرک همراه با پاسخ جهت قبولی در آزمون کارگزاری گمرک 1395


خرید و دانلود | 2,000 تومان
نوع فایل :pdf | تعداد صفحات :10

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   "سینوهه" رمان جذاب و مهیج پزشک مخصوص فرعون بخش اول

mohammad 1394/10/30 دسته بندی : جزوه 0

پرفوش ترین رمان تاریخی با تیراژی بالغ بر 2000جلد

این کتاب در سه بخش است 

این كتاب زندگینامه شخصی بنام سینوهه می باشد كه خودش نویسنده اصلی آن است و در زمان فراعنه می زیسته است . میكا والتری اصل نوشته را از زبان مصریان قدیم برگردانده و آنچه شما به فارسی مطالعه می كنید حاصل زحمات استاد گرانقدر ذبیح الله منصوری می باشد .فیلمی نیز بر اساس این كتاب در سال ۱۹۵۴ ساخته شده‌است.

برای خرید این فایل باید مبلی معادل18000 بپردازید اما شما فقط با پرداخت مبلغی ناچیز به دنیای پر رمز و راز و جذاب سینوهه وارد شوید...


خرید و دانلود | 500 تومان
نوع فایل :pdf | تعداد صفحات :136

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   آموزش مقدماتی اتوکد

هما 1394/10/14 دسته بندی : جزوه 0

آموزش مقدماتی نرم افزار اتوکد 2011 جهت تدریس در آموزشگاههای کامپیوتر

 


خرید و دانلود | 3,000 تومان
نوع فایل :word | تعداد صفحات :81

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   مبانی مدیریت دولتی

هما 1394/10/14 دسته بندی : جزوه 0

جزوه درسی مبانی مدیریت دولتی که به صورت فایل word در اختیار شما قرار می گیرد.


خرید و دانلود | 2,000 تومان
نوع فایل :word | تعداد صفحات :10

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در جعرافیا

مرتضی علی اصغرپور 1394/10/22 دسته بندی : جزوه 0

کتاب کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در جعرافیا


خرید و دانلود | 3,500 تومان
نوع فایل :PDF | تعداد صفحات :98

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   جزوه استخدامی بانکداری جدید

محمدباقر اصلانی 1394/09/20 دسته بندی : جزوه 0

جزوه استخدامی بانکداری جدید


خرید و دانلود | 1,800 تومان
نوع فایل :pdf | تعداد صفحات :87

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...